Minnesfonden bytte i slutet av 2019 stiftelseform, från att vara en insamlingsstiftelse till att vara en avkastningsstiftelse. Därvid modifierades de gällande stadgarna något och lyder nu som följer.
 
 
Stadgar för
 

STIFTELSEN MARCUS LINDES MINNESFOND

Stadgar antagna 2019-11-28 av styrelsen för Stiftelsen Marcus Lindes minnesfond, här nedan kallad Stiftelsen.

 

§1 Syftet med minnesfonden är att minnet av Marcus Linde ska leva vidare. Detta sker främst genom stöd till njursjuka barn och ungdomar samt till personer eller verksamheter som gjort betydande insatser inom njursjukvården.

§2 Stiftelsens styrelse ska bestå av tre till fem ledamöter och upp till tre suppleanter, som väljes för en mandattid av två år och kan omväljas. För avgående styrelsemedlem utser styrelsen ny medlem. Styrelsen utser ordförande och vid behov kassör och sekreterare. Ordföranden har vetorätt vid val till styrelsen.

§3 Styrelsen är beslutsmässig om ordförande och minst hälften av styrelsen är närvarande. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av styrelseledamot. Styrelsens beslut ska protokollföras.

§4 Styrelsen företräder stiftelsen och tecknar dess firma. Styrelsen utser styrelseledamot eller annan person att teckna dess firma.

§5 Stiftelsens tillgångar ska förvaltas av styrelsen i samråd med bank, varvid såväl behovet av god avkastning som värdetillväxt ska beaktas.

§6 Styrelsen beslutar om utdelning av fondmedel. Detta kan ske både genom styrelsens egna förslag och genom förslag mottagna från allmänheten.

§7 Utdelning av fondmedel kan ske årligen med belopp på minst 10 000 kr, vartill fondens samlade ekonomiska tillgångar får användas.

§8 Stiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsen upprättar årligen senast maj månad årsredovisning innefattande förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning.

§9 Styrelsen utser en revisor för granskning av stiftelsens förvaltning och räkenskaper.

§10 Stiftelsens stadgar kan, med undantag för §1 och §10 ändras genom beslut av stiftelsens styrelse. Vid sådant beslut gäller att samtliga ledamöter skall vara eniga.

§11 Styrelsen kan fatta beslut om Stiftelsens upplösning. För sådant beslut gäller att samtliga styrelseledamöter skall vara eniga. Vid upplösningen skall stiftelsens medel överlämnas till annan stiftelse, sammanslutning eller inrättning med huvudsakligt ändamål att så långt som möjligt fullfölja de i §1 angivna ändamålen.

§12 Om styrelsen inte fattat beslut om upplösning enligt §12, upplöses Stiftelsen när dess kapital är slut och inga skulder kvarstår.